Home Disclaimer

Uiteraard garandeert CAUSSADE ZADEN NEDERLAND B.V. dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de site en alle te verstrekken informatie in acht is en wordt genomen. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de site en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen CAUSSADE ZADEN NEDERLAND B.V. en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

CAUSSADE ZADEN NEDERLAND B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. CAUSSADE ZADEN NEDERLAND B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van CAUSSADE ZADEN NEDERLAND B.V. is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).

CAUSSADE ZADEN NEDERLAND B.V.

Laatst aangepast ( donderdag 06 juni 2019 10:47 )